Źródła Wiedzy

Zalecana literatura do przygotowania do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Politologii

Literatura z zakresu wiedzy ogólnej:

 1. Encyklopedia politologii: Pojęcia, teorie i metody, t. 1, pod red. W. Sokoła, M. Żmigrodzkiego, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016,
 2. Encyklopedia politologii: Stosunki międzynarodowe, t. 5,  pod red. T. Łoś-Nowak, A. Florczyk, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010,
 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Komentarz, wyd.Wolters Kluwer, Warszawa 2009,
 4. Nauka o państwie współczesnym, S. Sagan, V. Serzhanova, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2013,
 5. Organizacje europejskie i ich standardy prawne, J. Białocerkiewicz, wyd. Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Włocławek 2003,
 6. Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, pod red. K.A. Wojtaszczyka, W. Jakubowskiego (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2007,
 7. Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, pod red. K.A. Wojtaszczyka, W. Jakubowskiego, t. 1–4, Warszawa 2018–2019:

        I cz. I: Teoria – Instytucje – Procesy: Zagadnienia ogólne

        I cz. II: Teoria – Instytucje – Procesy: Polityczna organizacja społeczeństwa

        II: Współczesne systemy rządów

        III: System rządów w Polsce: Tradycje i współczesność

        IV: System rządów w Polsce: Instytucje polityczne w latach 1989–2018.

 • Ustrój polityczny państwa: Polska, Europa, Świat, pod red. S. Sulowskiego,

J. Szymanka, wyd. Sejmowe, Warszawa 2013,

 • Repetytorium maturalne WOS: wiedza o społeczeństwie, pod red. K. A. Wojtaszczyka, W. Jakubowskiego, Ł. Zamęckiego, wyd. Poltext, Warszawa 2012,
 • Wiedza o partiach i systemach partyjnych, M. Gulczyński, A. Małkiewicz, Warszawa 2008,
 • Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, pod red. B. Szmulika, M. Żmigrodzkiego, wyd. UMCS, Lublin 2002.

Literatura z zakresu tematu zmiennego pt. „Nadchodzący kryzys w Unii Europejskiej (UE)?”

 1. Geneza Unii Europejskiej,
 2. Instytucje UE,
 3. Typy i charakter współczesnych zagrożeń,
 4. Zagrożenia w UE,
 5. Migracje, terroryzm, pandemia jako główne zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego.
 6. Gospodarka, polityka i bezpieczeństwo w Unii Europejskiej w dobie brexitu, pod red. R. Kubickiego, I. Krasia, wyd. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2020,
 7. Instytucje i prawo Unii Europejskiej, J. Barcz, M. Gorka, A. Wyrozumska, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2020,
 8. Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Z. Czachór, wyd. Elipsa, Warszawa 2013,
 9. Kryzys migracyjny 2015+: między solidarnością a partykularyzmem, A. Potyrała,wyd. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2019,
 10. Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku: uwarunkowania – przebieg, implikacje, pod red. T. Kubina, M. Stolarczyka, wyd. Uniwersytet Śląskiego, Katowice 2018,
 11. Od lizbońskiej do postlizbońskiej Unii Europejskiej: główne kierunki reformy ustrojowej procesu integracji europejskiej, J. Barcz, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2020,
 12. Stolarczyk M., Główne przyczyny i przejawy kryzysów w Unii Europejskiej oraz ich implikacje dla dalszego procesu integracji europejskiej, „Roczniki Nauk Społecznych”, 2016, T. 8, nr 3, s. 11-44, [dostęp: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/11526/10939]
 13. Wiedza o społeczeństwie: zakres rozszerzony: matura, vademecum, M. Walczak, I. Walendziak, wyd. Operon, Gdynia 2019,
 14. Współczesne stosunki międzynarodowe: podręcznik akademicki, pod red. T. Łoś–Nowak, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.

Opracowali:

dr Edyta Chrobaczyńska –Plucińska, dr Przemysław Łukasik,

dr Sabina Sanetra-Półgrabi

Zespół w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Maria Boyke
Aleksandra Just
Irena Worobkiewicz
Igor Jędrzejczak
Radosław Miadełko


Zespół Głosu Pokolenia