Źródła Wiedzy

LITERATURA

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Politologicznej – III edycja

Literatura podstawowa

Zakres ogólny:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Komentarz, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009
 2. R. Bäcker, Stabilność reżimów autorytarnych, 2014, [w:] Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju, cz. 2: Kontekst polityczny i gospodarczy, red. J. Diec, A. Jach, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 3. R. Bäcker, Rosyjski myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina, Toruń 2007
 4. A. Bartnicki, Demokratycznie legitymizowany autorytaryzm w Rosji 1991-2004, Białystok 2007
 5. M. Broda, Pytać o Putina – pytać o Rosję,  Łódź 2020.
 6. pod red. K.A. Wojtaszczyka, W. Jakubowskiego, Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, t. 1–4, Warszawa 2018–2019: 

II: Współczesne systemy rządów

 1. M. Prokop, Badanie nad reżimami hybrydalnymi. Case study systemy polityczne Ukrainy i Rosji w latach 2000-2012. Kielce 2020
 2. M. Słowikowski, Jedna Rosja w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej, Łódź. 2018
 3. A. Włodkowska, Problemy Rosyjskiej dominacji na obszarze WNP. Rocznik
  Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, t. 8, 65-83., 2008
 4. Artykuły:
  1. A. Legucka, Rosja wobec Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2019
  2. T. Stępniewski, Rosja wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej: zagrożenia pozamilitarne, Instytut Europy Środkowej, Lublin 2020
  3. A. Włodkowska-Bagan, Polityka Rosji na obszarze poradzieckim, Wschodni Rocznik Humanistyczny tom XIV, 2017
  4. A. Włodkowska-Bagan, Rosyjska ofensywa propagandowa. Casus Ukrainy, Studia Politologiczne VOL. 49, Studia i Analizy

Temat przewodni:

 1. A. Chwalba, Polska-Rosja. Historia obsesji, obsesja historii, Wydawnictwo Literackie 2021.
 2. P. Dotts, Geopolityka. Krótkie Wprowadzenie, Łódź 2022.
 3. B. Hordecki, Marząc wielki, śniąc potężny… Aspekty narracyjne współczesnej rosyjskiej polityki językowej, 2021
 4. K. A. Kowalczyk, Geopolityczne dążenia współczesnej Rosji, „Przegląd Geopolityczny”,
  2019, nr 29, s. 78-92,
  https://przeglad.org/wp-content/uploads/2019/02/XXVII-05-Kowalczyk.pdf
 5. J. Potulski, Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej. Między nauką, ideologicznym dyskursem a praktyką, Gdańsk 2010,
 6. http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/wspolczesne_kierunki_rosyjskiej_mysli_geopolitycznej/wspolczesne_kierunki_rosyjskiej_mysli_geopolitycznej.pdf
 7. K. Pronińska, Geopolityka surowców energetycznych – trendy globalne i regionalne po kryzysie finansowym, „Rocznik Strategiczny”, s. 261-282, 2010/2011, https://wnpism.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/14_2011.pdf
 8. A.Stępień-Kuczyńska, Gorbaczow. Pieriestrojka i rozpad imperium, Łódź 2020.

Literatura uzupełniająca

Zakres ogólny:

 1. R. Czachor, Główne tendencje w procesie kształtowania się systemów politycznych państw postradzieckich. “Przegląd Wschodnioeuropejski”. VI (2), 85-98., 2015, 
 2. J. Holzer, S. Balik, Postkomunistyczne reżimy niedemokratyczne. Badania nad przemianami w teorii politycznej w okresie po transformacji ustrojowej, Kraków – Nowy Sącz 2009
 3. M. Tomala, M. Prokop, Zagrożenia militarne i wojenne a bezpieczeństwo gospodarcze państwa. Case study: konflikt zbrojny między Ukrainą a Rosją w 2014 roku, 2021, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 338, Studia de Securitate, 11(2), 40-59.
 4. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie, Kraków 2017, Wydawnictwo Arcana.

Temat przewodni:

 1. K. Świder, Geneza geopolityki  w Rosji (między teorią a praktyką), „Przegląd Geopolityczny”, nr 8, 2014, s. 149-164,
  http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-1569db5d-e61f-4a16-b941-a6a5f95f21d6
 2. O. Wasiuta, Integracja Rosji jako globalny projekt geopolityczny Rosji, „Przegląd Geopolityczny”, nr 7, 2014, s. 37-60,
  https://przeglad.org/wp-content/uploads/2014/07/Wasiuta_Olga_PG_tom_7.pdf
 3. M. Żyła, [w:] E. Kochanek, K. Ligęza, J. Kupiński (red.), Mniejszość rosyjska i rosyjskojęzyczna a bezpieczeństwo państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej,  Geopolityczne aspekty bezpieczeństwa, wyd. Wydawnictwo Akademickie AMW, Gdynia 2019, s. 270-286,
  https://cdissz.wp.mil.pl/u/GLOBSTATE_I_-_Geopolityczne_aspekty_bezpieczenstwa_aX5WM25.pdf